Намален крвен притисок
(Извештај за хипертензија, декември 2007)

Оваа мета-анализа на 17 студии објавени во медицинската литература (избрани од над 100 објавени студии поради нивниот внимателен експериментален дизајн со користење на произволни и контролирани тестирања) известува за ефектите на техниките за намалување на стресот врз покачениот крвен притисок кај околу 1000 субјекти.

Техниките кои беа испитувани вклучуваат едноставен биофидбек, биофидбек помогнат со релаксација, прогресивна мускулна релаксација, обука за менаџирање на стрес и програма со Трансцендентална Медитација. Резултатите од статистичките анализи покажаа дека ниту една од првите 4 техники не даде статистички значајни намалувања на покачениот крвен притисок, додека програмата со Трансцендентална Медитација доведе до значително клиничко како и статистичко намалување на крвниот притисок.

Целосна статија

Други истражувања

Alexander C.N., et al. Transcendental Meditation, mindfulness, and longevity: An experimental study with the elderly. Journal of Personality and Social Psychology 57:950-964, 1989.

Alexander C.N., et al. Trial of stress reduction for hypertension in older African Americans (part II): sex and risk subgroup analysis. Hypertension 28:228-237, 1996.

Anderson J.W., et al. Blood pressure response to Transcendental Meditation: a meta-analysis. American Journal of Hypertension 21 (3): 310-6, 2008.

Barnes V.A., et al. Impact of Transcendental Meditation on ambulatory blood pressure in African-American adolescents. American Journal of Hypertension 17: 366-369, 2004.

Barnes V. A., et al. Stress, stress reduction, and hypertension in African Americans. Journal of the National Medical Association, 89, 464-476, 1997.

Barnes V. A., et al. (1999). Acute effects of Transcendental Meditation on hemodynamic functioning in middle-aged adults. Psychosomatic Medicine, 61, 88, 525-531.

Rainforth M.V., et al. Stress reduction programs in patients with elevated blood pressure: a systematic review and meta-analysis. Current Hypertension Reports 9:520–528, 2007. Целосна статија

Schneider R.H., et al. A randomized controlled trial of stress reduction in the treatment of hypertension in African Americans during one year. American Journal of Hypertension 18(1): 88-98, 2005. Целосна статија

Schneider R.H., et al. Long-term effects of stress reduction on mortality in persons > 55 years of age with systemic hypertension. American Journal of Cardiology 95:1060-1064, 2005.

Schneider R.H., et al. A randomized controlled trial of stress reduction for hypertension in older African Americans. Hypertension 26: 820-827, 1995.