Услови за користење

Содржината на оваа веб страница подлежи на авторски права на Здружeнието за примена на Трансцендентална медитација Скопје, освен ако не е поинаку наведено.

Ниеден дел од содржината не смее да се прикажува, репродуцира, реобјавува, симнува, постира, испраќа или дистрибуира во ниедна форма или на ниеден начин, електронски, механички, со фотокопирање или снимање, без претходна дозвола од носителот на авторските права.

Дозволено е, исклучиво за Ваше лично користење во некомерцијални цели, прикажување на содржините на компјутер со користење на интернет пребарувач, превземање, користење и печатење копии од материјалот, под услов да не се врши промена на материјалот и да се зачуваат сите авторски права и права на сопственост.

Дозволата се дава за да се вклучат линкови до Унифицираните ресурсни локатори (URL) на документи кои ја содржат страницата во други HTML документи, под услов сите трговски марки да бидат соодветно обележани во таквите линкови. Дозволата не вклучува ставање на содржината на други веб-страници. Менување или користење на материјалите за било која друга цел е прекршување на авторските права и другите права на сопственост. Употребата на некои од содржините е предмет на дополнителни ограничувања специфирани тука.

Здружeнието за примена на Трансцендентална медитација Скопје се стреми информациите на оваа веб страница да бидат точни и веродостојни, но сепак можно е да се јават грешки. Затоа, Здружeнието за примена на Трансцендентална медитација Скопје се одрекува од гаранција од било каков вид, без разлика дали е експлицитна или имплицитна, за било кое прашање кое се однесува на оваа веб-страница, вклучувајќи без ограничување трговски квалитет или соодветност за некоја конкретна намена.

 

Прашањата поврзани со трговските марки, авторските права или други интелектуални права на сопственост треба да бидат упатени до Здружeнието за примена на Трансцендентална медитација Скопје, со адреса ул. Дебарца 37/4, 1000, Скопје, Македонија.

Сите права се заштитени © 2018 Здружeние за примена на Трансцендентална медитација Скопје.

® Трансцендентална Медитација, ТМ, ТМ Сиди програма, Напредни Техники на Трансцендентална Медитација, Махариши и Махариши Махеш Јоги се регистрирани трговски марки на Фондацијата Махариши и овде се користат со под-лиценцирање.