Научни истражувања

Научното истражување на Трансценденталната Медитација е најобемното и најдеталното истражување во светот од било која програма за развој на човековиот потенцијал. Спроведени се повеќе од 600 научни студии во 250 независни универзитети и институции во 33 земји од светот. Студиите кои ги потврдуваат придобивките во сите аспекти на животот се објавени во преку 100 светски научни списанија.

Погледнете ги и здравствените придобивки

Криминални, економски и социјални трендови

Time series analysis of improved quality of life in Canada: Social change, collective consciousness, and the TM-Sidhi program. Psychological Reports, 76, 1171–1193 (1995).

Alleviating political violence through reducing collective tension: Impact assessment analyses of the Lebanon war. Journal of Social Behavior and Personality 17(1): 285–338 (2005).

Alleviating political violence through enhancing coherence in collective consciousness: Impact assessment analyses of the Lebanon war. Journal of the Iowa Academy of Science, 95(1), 1 (1988).

Test of a field theory of consciousness and social change: Time series analysis of participation in the TM-Sidhi program and reduction of violent death in the U.S. Social Indicators Research, 22, 399–418 (1990).

The Transcendental Meditation and TM-Sidhi program and decreased urban crime. Journal of Mind and Behavior, 9(4), 457–486 (1988).

Consciousness as a field: The Transcendental Meditation and TM-Sidhi program and changes in social indicators. Journal of Mind and Behavior, 8(1), 67–104 (1987).

The Transcendental Meditation program and crime rate change in a sample of forty-eight cities. Journal of Crime and Justice, 4, 25–45 (1981).

Transforming political institutions through individual and collective consciousness: The Maharishi Effect and government. Annual Meeting of the American Political Science Association, Washington, D.C. (1997).

Results of the National Demonstration Project to Reduce Violent Crime and Improve Governmental Effectiveness in Washington, D.C. Social Indicators Research, 47, 153-201 (1999).

The Maharishi Effect: A model for social improvement. Time series analysis of a phase transition to reduced crime in Merseyside metropolitan area. Psychology, Crime & Law, 2(3), 165–174 1996).

The effects of the Maharishi Technology of the Unified Field: Reply to a methodological critique. Journal of Conflict Resolution, 34, 756–768 (1990).
International peace project in the Middle East: The effect of the Maharishi Technology of the Unified Field. Journal of Conflict Resolution, 32(4), 776–812 (1988).

Preventing terrorism and international conflict: Effects of large assemblies of participants in the Transcendental Meditation and TM-Sidhi programs. Journal of Offender Rehabilitation, 36 (1-4), 283–302 (2003).